Báo lỗi

[18+] Đồ biến thái! Tránh xa tôi ra!

Chương 29: Hoàng Thượng tức giận


Cuối cùng, hai tên thích khách khai ra Hàn Phong là kẻ chủ mưu.

Dạ nói "Biết ngay là cái tên này mà. Thôi, huynh đệ mình sai người mang hai tên này đến cho phụ hoàng xử lí. Còn chúng ta phải đi bẩm báo chuyện này với người để người trừng trị cái tên Hàn Phong kia."

"Đi nhanh lên đi huynh, đưng nói nữa, sắp muộn rồi." Nhật thúc dục.

Đến ngự thư phòng, Dạ và Nhật hành lễ với Hoàng Thượng. Sau đó, đem sự việc bị ám sát đêm qua kể cho Hoàng Thượng nghe.

Tiếp theo, Dạ sai người đem hai tên thích khách vào và bắt nói ra sự thật cho phụ hoàng của mình.

"Được rồi, các con cứ ở đây chờ đi. Về việc bị ám sát, phụ hoàng sẽ trừng trị tên Thất hoàng tử kia thích đáng." Hoàng Thượng can đoan và sai người đi gọi Hàn Phong đến.

Tâm trạng hiện tại của người rất tức giận nên thái giám răm rắp nghe lệnh và đi ngay.

Khi Hàn Phong đến, hắn quỳ xuống nói "Tham kiến bệ hạ."

Ông ko có ý định cho hắn đứng lên và nói "Trẫm đã có đầy đủ nhân chứng vật chứng về việc ngươi sai người ám sát Thái tử cùng Nhị hoàng tử, Thất hoàng tử còn lời nào để chối cãi?"

"Thưa bệ hạ, người là do ta phái đến để giết Thái tử cùng Nhị hoàng tử đó thì sao?" Hàn Phong hống hách hỏi ngược lại Hoàng Thượng.

Lủa giận của Hoàng Thượng lúc này đã bùng cháy tới tột cùng. Vì sợ liên lụy (bệnh giận cá chém thớt của người) nên người ở đó lui ra xa hơn để tránh bi liên lụy.

Hoàng Thượng quát lớn "Bắt Thất hoàng tử lại cho trẫm rồi mang ra ngoài chém, mau!"  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT